top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ

Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bu bilinçle, müvekkillerimize ve müvekkil adaylarımıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek saklanmasına büyük önem veriyoruz.

Kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şekilde ve yasal mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, hak ve menfaatlerinizin korunması için gerekli işlemlerin iş birimlerimiz tarafından yapılması amaçları ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2.  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; tarafınıza çeşitli hak ve menfaatlerin sağlanması, haklarınızın korunması ve yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, hukuk büromuzdan almış olduğunuz hizmetin konusunun yurtdışı ile bağlantılı olması halinde, yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla,  KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Hukuk Büromuzun sunduğu hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Hukuk Büromuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Hukuk Büromuza iletmeniz durumunda Hukuk Büromuz en kısa süre içerisinde ve her halükarda en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, çalışan ve stajyer adaylarının işe uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerine ilişkin meşru menfaat gibi hukuki sebeplere dayanılarak; www.linkedin.com, www.kariyer.net, www.yenibiris.com gibi kariyer sayfaları, www.aydoslu.av.tr üzerinden yapılan iletişim, info@aydoslu.av.tr adresine gönderdiğiniz e-postalar, Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık çalışan referansları, Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık tarafından katılım sağlanan etkinlikler aracılığıyla veya mülakat süreçleri kapsamında; doğrudan sizlerden elektronik ve fiziki ortamlarda elde edilebilecektir.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, yalnızca 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık'ın insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında ve yalnızca 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılabileceği Taraflar Ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, işe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi kapsamında Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık’ın iş birliği içinde olduğu taraflara, Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık’a veya Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık adına hizmet sağlayan taraflara, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve özel kişilere, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere aktarılabilecektir.

Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen taraflarla paylaşıldığı durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde, yalnızca 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır.

Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık’a iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 •  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 •  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

​Yukarıda yer alan haklarınızı Vedat Günyol Cad. Defne Sok. Flora Suit Ofis No:1/365 Ataşehir/İstanbul adresine  ıslak imzalı dilekçe ile elden  veya  iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  Hukuk Büromuz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

İşbu aydınlatma metni hakkındaki görüş ve sorularınızı, info@aydoslu.av.tr adresine göndereceğiniz e-postalar aracılığıyla Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık'a iletebilirsiniz.

bottom of page