top of page

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE YÖNELİK İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ

07/12/2019

GİRİŞ

07.12.2019 tarih ve 7194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu değişikliğe tabi tutularak yeni bir vergi türü olan “Değerli Konut Vergisi” (“DKV”) düzenlenmiştir.

 

DKV'NİN KONUSU

Torba Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen madde 42 uyarınca aşağıdaki özellikleri haiz taşınmazlar DKV’ye tabi olacaktır:

 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan,

 • Mesken nitelikli,

 • Bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olan taşınmazlar.

 

DKV'DEN MUAFİYET

Torba Kanun ile 1319 sayılı Kanun’a eklenen 46. maddede DKV’den muafiyet tanınan taşınmazlar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

 • Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

 • Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

 • Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

 • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar.

 

UYGULAMADAKİ GENEL SORUNLAR

 • Mesken olarak nitelendirilemeyecek ardiye, eklenti benzeri yapıların da değerlemeye konu edilmesi,

 • Değerleme tebligatlarının, yetkisi bulunmayan Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilmesi,

 • Taşınmaza ilişkin değerlemenin nasıl yapıldığına ilişkin bilgi bulunmaması,

 • Taşınmazlara piyasa rayicinin çok üzerinde değerlemeler yapılması.

 

İTİRAZ USULÜ

Değerleme sonuçlarını tebliğ alan mükellefler, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak veya KEP üzerinden itiraz etmelidir.

 

Süresinde yapılan itirazlar on beş gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve kesinleşen değer, yine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan ve ilgilisine tebliğ edilecektir.

 

Kesinleşen değerin tebliğini müteakip 30 gün içerisinde idari işlemin iptali davası açılabilecektir.

 

Bir diğer hukuki çare ise, Değerli Konut Vergisi beyannamelerinin ihtirazi kayıtla verilmesi ve akabinde vergi mahkemesinde yürütmeyi durdurma talepli dava açılmasıdır.

 

SONUÇ

 

Bilindiği üzere, DKV’ye yönelik itiraz ve tartışmalar devam etmekte ve bu hususta yeni düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.

 

Hukuk Büromuz tarafından gelişmeler yakından takip edilmekle birlikte; herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için değerleme sonuçlarına itiraz edilmesi, kesinleşen değerlemeye karşı iptal davası açılması, beyanname döneminde ise DKV beyannamesinin ihtirazi kayıtla verilmesinin ardından vergi mahkemesinde dava açılması yerinde olacaktır.

 

 

 

 

 

 

bottom of page